Neharmonizované pravidlá

Na tejto stránke je možné vyhľadať informácie o vnútroštátnych (slovenských) predpisoch vzťahujúcich sa na výrobky v neharmonizovanej oblasti - právne predpisy EÚ neexistujú alebo sa uplatňujú len čiastočne, na niektoré aspekty výrobkov.

Ako vyhľadávať:

  • 1. zvoľte druh výrobku zo zoznamu
  • 2. v stĺpci „akcia“ kliknite na remove_red_eye, následne sa zobrazia informácie o príslušnom vnútroštátnom predpise, rozsahu pôsobnosti, hlavných požiadavkách, či sa na výrobok vzťahuje predchádzajúce povolenie, odkaz na predpis v Zbierke zákonov, informácia o inštitúcii, do pôsobnosti ktorej patrí uvedený predpis a príslušnom orgáne trhového dohľadu
# Druh vyrobku Detail
1 Aerosolové rozprašovače remove_red_eye
2 Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky remove_red_eye
3 Batérie a akumulátory remove_red_eye
4 Bezpečnosť hračiek remove_red_eye
5 Detergenty remove_red_eye
6 Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro remove_red_eye
7 Dobrovoľné označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa remove_red_eye
8 Dobrovoľné označovanie potravín obsahujúcich glykozidy steviolu remove_red_eye
9 Drony remove_red_eye
10 Droždie a sušené pivovarské kvasnice remove_red_eye
11 Dvoj - alebo trojkolesové vozidlá a štvorkolky remove_red_eye
12 Elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (LVD) remove_red_eye
13 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) remove_red_eye
14 Elektrozariadenia remove_red_eye
15 Emisie hluku remove_red_eye
16 Emisie prchavých organických zlúčenín remove_red_eye
17 Emisie z klimatizačných systémov v motorových vozidlách remove_red_eye
18 Emisie znečisťujúcich látok z necestných pojazdných strojov remove_red_eye
19 Energetické štítky/ remove_red_eye
20 Environmentálna značka remove_red_eye
21 Fľaše používané ako odmerné nádoby remove_red_eye
22 Fluórované skleníkové plyny remove_red_eye
23 Hladina hluku a výfukové systémy motorových vozidiel remove_red_eye
24 Hladina zvuku motorových vozidiel remove_red_eye
25 Hnojivá remove_red_eye
26 Interoperabilita siete manažmentu letovej prevádzky v Európe remove_red_eye
27 Interoperabilita železničného systému remove_red_eye
28 Jedlé obilie a mlynské výrobky z obilia remove_red_eye
29 Jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich remove_red_eye
30 Jednoduché tlakové nádoby remove_red_eye
31 Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí remove_red_eye
32 Kozmetické výrobky remove_red_eye
33 Krištáľové sklo remove_red_eye
34 Kvalita benzínu a naftových palív remove_red_eye
35 Látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu remove_red_eye